Klachtenregeling

Hebt u een klacht over iets of iemand op het C.T. Stork College?
Geef uw klacht altijd eerst aan ons door. Komt u er samen met ons niet uit? Gebruik dan de klachtenregeling. Hoe die werkt? Dat leest u hieronder.

Indienen van een klacht

U dient de klacht in bij:

  • het bevoegd gezag OSG Hengelo; Welbergweg 90, 7556 PE, Hengelo,
  • het bevoegd gezag Scholengroep Carmel Hengelo; Postbus 898, 7550 AW, Hengelo (Zie ook hier)

of de Landelijke klachtencommissie
Bezoekadres
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2 2
3524 SJ Utrecht

Postadres

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: landelijke klachtencommissie onderwijs.

Het bevoegd gezag kan vervolgens de klacht zelf afhandelen. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van u aan de klachtencommissie. Ook kan het bevoegd gezag u naar de vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie verwijzen.
Daarna kan het bevoegd gezag een voorlopige voorziening treffen.

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan u, de aangeklaagde, de vestigingsdirecteur van de betrokken vestiging en de klachtencommissie schriftelijk mee of hij het oordeel over de klacht deelt. Daarin worden ook eventueel te nemen maatregelen opgenomen.

Denk er aan. De klacht moet binnen een jaar na een incident binnen zijn.
De klacht wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend. Op de klacht komt een datum en een handtekening voor ontvangst. Mocht de klacht mondeling worden ingediend, dan moet daar een verslag van worden gemaakt. Dat verslag moet van een datum worden voorzien en door u voor akkoord worden getekend.

Dus een klacht bestaat minimaal uit:

  • Een omschrijving van de klacht
  • De dagtekening
  • Uw naam en adres