Onderwijs en waarden

Wij werken vanuit het Spinnenweb van Van de Akker. Daarin worden de waarden van Biesta verwerkt. Je kan ze terug vinden in ons onderwijs: de lessen en activiteiten, de wijze waarop we omgaan met elkaar.

Van den Akker ( op het niveau van de les of activiteit)

Leerdoelen
Leerdoelen betreft de kennis, vaardigheden en houdingen die leerlingen zich eigen maken gedurende een les, lessenreeks, project. Wat moet er met de opdracht of les worden bereikt?

Leerinhoud
Leerinhoud betreft alle kennis, vaardigheden en houdingen die gekoppeld zijn aan een lessenreeks, project of thema. Wat leren leerlingen gedurende de les(senreeks)?

Leeractiviteiten
Leeractiviteiten omvat het hele scala aan handelingen die de leerlingen uitvoeren tijdens het onderwijsleerproces. Hoe leren en werken de leerlingen gedurende de opdracht of les?

Docentrollen
Docentrollen betreft alle rollen die leraren (en ook ondersteuners, gastdocenten, etc.) vervullen tijdens het onderwijsleerproces om het leren van de leerling te bevorderen: motiveren/enthousiasmeren, diagnose stellen, uitleggen, instrueren, begeleiden, ontwerpen, onderzoeken, voordoen, beoordelen, feedback geven mentor zijn.

Bronnen en materialen
Bronnen en materialen betreft alle papieren en digitale materialen die een onderwijsleerproces ondersteunen. Dit kunnen lesmethodes, zijn, maar ook personen (experts) die leerlingen en leraren raadplegen tijdens het leerproces. Denk hierbij ook aan computers en digiborden.

Groeperingsvormen
Groeperingsvormen gaat over de groepsindeling binnen de les, lessenreeks of het project. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een afwisseling tussen individuele opdrachten, groepswerk, of klassikale lessen.

Leeromgeving
Leeromgeving verwijst naar de indeling en aankleding van de plaats waar het leren van leerlingen binnen een les, lessenreeks of project plaatsvindt: op school, thuis en/of elders. Het gaat daarbij zowel om de fysieke als de digitale leeromgeving. Tot de fysieke leeromgeving behoren bijvoorbeeld klaslokalen binnen de school, werkhoeken buiten het klaslokaal, practicumlokalen, het domein, maar ook locaties buiten de school waar leerlingen bijvoorbeeld stage lopen of projectwerk doen.

Tijd
Tijd verwijst naar de hoeveelheid tijd die bijvoorbeeld een les of lessenreeks in beslag neemt en hoe de tijdsverdeling over de verschillende leeractiviteiten er binnen de les uitziet. Hiertoe behoort ook de verhouding tussen studielasturen en contacttijd en tijd voor huiswerk.

Toetsing
Toetsing betreft het toetsen, beoordelen en waarderen van de mate waarin een leerling de leerdoelen heeft bereikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formatief (diagnostisch) en summatief (meten van kennis) toetsen.

De opdrachten van Biesta

Kwalificerende opdracht

Het diploma speelt nog steeds een belangrijke rol. We dienen onze leerlingen toe te rusten met kennis, vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. De doelen die daarbij gesteld worden en de resultaten die we als school dienen te behalen, worden door de maatschappij bepaald en gemeten door de inspectie. Wij willen hier goed op scoren. Dit is onze ‘kwalificerende’ opdracht.

Subjectiverende opdracht

We voelen het ook als onze opdracht de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen. Met een goed ontwikkeld moreel kompas; die zelfstandig hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdragen aan leveren. Onze Scholengroep wil bijdragen aan de vorming en het geluk van iedere leerling. Dit is onze ‘subjectiverende’ opdracht.

Socialiserende opdracht

We willen stevig tegenwicht bieden aan de individualisering van onze maatschappij. Dat gaan we doen door normen en waarden in onze relatie met de leerling en in ons onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te zijn van onze schoolgemeenschap leren we hen volwaardig lid te zijn van onze maatschappij: betrokken, betrouwbaar, respectvol en zorg hebbend voor elkaar. Met deze ‘socialiserende’ opdracht willen we onderscheidend zijn.

"Leven en leren op school doen we samen."