Onze visie

Binnen C.T. Stork College staan de volgende punten centraal:

Leren, activeren en motiveren 

Leerlingen van het C.T. Stork College worden uitgedaagd steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen leerproces zoveel mogelijk zelf te sturen en vorm te geven. Het toekomstperspectief en duidelijkheid wordt hierbij altijd geborgd. De school biedt een diversiteit in didactische werkvormen en oriëntatie op de mogelijkheden in de praktijk en toekomst. Leerlingen nemen actief deel aan het hele proces en oriënteren zich op de mogelijkheden in de praktijk en toekomst.

Gekend en gezien worden

Elke leerling voelt zich gekend en gezien en heeft het gevoel dat de docent er voor hem en haar is. Het onderwijs vindt plaats in een vertrouwde kleinschalige setting, waarin leerlingen in kleine groepen aan de slag zijn, zich veilig voelen en persoonlijke aandacht krijgen.

Maatwerk

Om talenten en vaardigheden van leerlingen te versterken en uit te breiden, besteedt C.T. Stork College in haar aanbod aandacht aan verbreden en/of verdiepen van de vaardigheden in het programma.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Vanuit een veilige thuisbasis slaan leerlingen hun vleugels uit om hun blikveld te verruimen en grenzen te verleggen. Leerlingen ontdekken hun eigen talenten. Ook als zij al precies weten wat zij willen, ontdekken zij soms verrassende andere talenten en interesses. Leerlingen werken aan hun mensbeeld en maken binnen en buiten de schoolkennis met de maatschappij.

Samen

Een bijdrage leveren aan de toekomst van de leerling gebeurt samen. Docenten werken samen, leerling en docent maken kennis met elkaars belevingswerelden en groeien naar elkaar toe en de school biedt ruimte aan interactieve vormen van ouderbetrokkenheid.