LOB

Sinds 1 augustus 2016 is LOB (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding) een verplicht onderdeel geworden van het onderwijsprogramma.

Gedurende het LOB-proces leren leerlingen zichzelf kennen en ontwikkelen ze loopbaancompetenties die ze niet alleen bij het kiezen van een vervolgopleiding, maar ook in hun verdere loopbaan nodig hebben.

Wat betekent LOB en waarom is het zo belangrijk?

Onderstaand een animatie over LOB, loopbaanoriëntatie en begeleiding.

LOB is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het loopbaantraject van de leerling. De leerling is het uitgangspunt; hij/zij is een individu en maakt bewuste en verantwoordelijke keuzes. De leerling is zich bewust van zijn capaciteiten, kwaliteiten, interesses en ambities. Zelfreflectie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het leren reflecteren op gemaakte keuzes en daarbij feedback geven is een belangrijk taak voor de direct betrokkenen.

De loopbaancompetenties leiden tot loopbaankeuzes die onderbouwd zijn. De vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat vind ik?’ staan voorop. Vanuit deze vragen wordt gekeken naar ‘wat wil ik’. Het beoogde toekomstperspectief moet er wel zijn. Het besef van LOB wordt serieus genomen door de leerlingen en ze zijn er op allerlei fronten actief en gemotiveerd mee bezig. Ouders, docenten en mentoren spelen in dit alles een belangrijke rol, want zij fungeren als rolmodel.

Onderstaande kernbegrippen geven de visie op LOB van het C.T. Stork College.

Verantwoordelijkheid

De school stelt leerlingen in staat meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarmee zelfstandigheid te ontwikkelen. De leerling mag binnen de geboden mogelijkheden sturen waar hij/zij kan sturen; hij/zij wordt gestimuleerd zelf de regie over het eigen leerproces te nemen.

Daartoe zorgt de school voor de nodige pedagogische en didactische condities.

Maatwerk

Er is ruimte voor eigen talent, voor verschillen. Het onderwijs is flexibel georganiseerd. Het gemiddelde niveau van de groep is niet uitsluitend de factor die de organisatie van het onderwijs bepaalt. De organisatievorm biedt ook mogelijkheden tot het verwerven van competenties die passen bij de ontwikkeling van de individuele leerling.

Brede ontwikkeling

Het leren van een zo breed mogelijk spectrum aan competenties, kennis, vaardigheden en attituden voor een optimaal perspectief op maatschappelijk functioneren. Talent en ambitie als bron van motivatie. Deze brede ontwikkeling heeft als doel dat de leerlingen zich een compleet beeld kunnen vormen van wat het MBO te bieden heeft met het daarbij behorende werkveld.

Community

De school levert een actieve bijdrage aan socialisatie en burgerschap. Leerlingen en medewerkers werken actief samen aan het gemeenschapsgevoel. De school is daarmee een hechte gemeenschap die midden in de samenleving staan.